Všeobecné obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  • Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Software.Pro a.s., sídlo: Grösslingová 50, 811 09 Bratislava, IČO: 530 075 73, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 7127/B, tel. č.: +421 322 856 300, email: info@softwarepro.sk (ďalej len „Software.Pro a.s.“ alebo „Spoločnosť Software.Pro a.s.“) sú podmienkami, za ktorých Spoločnosť Software.Pro a.s. predáva v Európskej únii rozmnoženiny počítačového programu na hmotnom nosiči alebo nehmotnom nosiči (ďalej len „Softvér“) a spolu s ním ako jeden nedeliteľný celok prevádza aj oprávnenia na použitie tohto Softvéru výhradne v rozsahu, ktorý je výslovne uvedený v Licenčných podmienkach (ďalej len „Licencia“) (Softvér a Licencia ďalej spoločnej aj „Produkt“), čo je vzhľadom na všetky okolnosti považované za predaj Produktu. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Software.Pro a.s. ako dodávateľom Produktu a treťou osobou – právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorí konajú v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti ako Odberateľom (ďalej len „Odberateľ“) (ďalej len „VOP“).
  • Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Software.Pro a.s. na jednej strane a Odberateľom na strane druhej, ktorej predmetom je predaj Produktu Spoločnosťou Software.Pro a.s. Odberateľovi (ďalej len „Zmluva“).
  • Tieto VOP sa bez výhrad vzťahujú na každú Zmluvu. V prípade rozporov medzi týmito VOP a Zmluvou sa uplatnia príslušné ustanovenia Zmluvy. Tieto VOP sa nevzťahujú na zmluvné vzťahy s Odberateľom, ktorým je verejný obstarávateľ.
  • Zmluva uzatvorená medzi Software.Pro a.s. a Odberateľom a prípadné právne vzťahy z nej vyplývajúce, neupravené v Zmluve alebo VOP, sa riadia najmä ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a ostatnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 1. CHARAKTERISTIKA PRODUKTU A LICENČNÉ PODMIENKY

  • Odberateľ berie na vedomie, že Produkt je možné používať len po jeho náležitej inštalácii do určeného zariadenia.
  • Odberateľ berie na vedomie, že správna funkcionalita Produktu je závislá na celom rade faktorov, predovšetkým na dostatočnom výkone a kompatibilite hardvéru, na ktorom je Produkt inštalovaný, na správnej funkcii a integrácii iných programov, ako i na prostredí, v ktorom je Produkt u Odberateľa nainštalovaný a spúšťaný. Software.Pro a.s. nezodpovedá za vhodnosť hardvérového a softvérového prostredia Odberateľa a z tohoto dôvodu nemôže garantovať funkčnosť Produktu za každých okolností.
  • Software.Pro a.s. výslovne upozorňuje, že bez ohľadu na to, že pri tvorbe a aktualizácii Produktu sa vynakladá najvyššia starostlivosť, Produkt môže mať vlastnosti, ktoré v niektorých situáciách či v kombinácii s niektorými ďalšími faktormi môžu viesť k nefunkčnosti či chybe Produktu. Na základe uvedeného je preto Odberateľ povinný predovšetkým:
   • riadne a dostatočne zálohovať všetky svoje dáta;
   • prijať také opatrenia, aby prípadná nefunkčnosť alebo chyba Produktu neviedla k vzniku škody presahujúcej výšku predvídateľnej škody.
  • Odberateľ berie na vedomie, že Software.Pro a.s. nie je prvým nadobúdateľom rozmnoženiny Softvéru a neposkytuje Odberateľovi žiadne údaje o prvom či následných držiteľoch rozmnoženiny Softvéru, pretože tieto údaje sú chránené obchodným tajomstvom.
  • Software.Pro a.s. vyhlasuje a zaručuje Odberateľovi, že:
   • urobila svoje rozmnoženiny Softvéru (tie neodovzdávané Odberateľovi) nepoužiteľnými, a to vrátane všetkých prípadných záložných rozmnoženín či originálneho dátového nosiča, ak nebol tento odovzdaný Odberateľovi,
   • nositeľ autorských práv k Softvéru udelil prvému nadobúdateľovi rozmnoženiny Softvéru právo používať rozmnoženinu Softvéru bez časového obmedzenia,
   • nositeľ autorských práv k softvéru poskytol súhlas na použitie rozmnoženiny Softvéru oproti úhrade odmeny, ktorá mu umožnila dosiahnutie odplaty zodpovedajúcej hospodárskej hodnote rozmnoženiny Softvéru, a
   • pokiaľ prevádzaná rozmnoženina Softvéru v súčasnom stave vykazuje opravy a aktualizácie oproti rozmnoženine Softvéru poskytnutého prvému nadobúdateľovi, potom tieto opravy a aktualizácie boli pokryté zmluvou medzi prvým nadobúdateľom a nositeľom autorských práv k Softvéru.
  • Odberateľ berie na vedomie, že podľa informácií získaných v dobrej viere Spoločnosťou Software.Pro a.s., právo nositeľa autorských práv k Softvéru na rozširovanie rozmnoženiny Softvéru bolo vyčerpané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.
  • Odberateľ uzavretím Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe hlavné vlastnosti, údaje o funkčnosti, vrátane technických ochranných opatrení, a údaje o súčinnosti Softvéru s hardvérom a iným softvérom.
  • Odberateľ berie na vedomie, že Softvér je predmetom autorských práv a jeho použitie je podmienené získaním Licencie od prvého nositeľa autorských práv k Softvéru a dodržiavaním s tým súvisiacich licenčných podmienok (ďalej len „Licenčné podmienky“). Licenčné podmienky sú dostupné na webovom sídle prvého nositeľa autorských práv k Softvéru: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products .
  • Odberateľ uzavretím Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe Licenčné podmienky a zaväzuje sa tieto Licenčné podmienky dodržiavať a to v rozsahu práv a povinností, ktoré sú Zmluvou na neho prevedené.
  • Pokiaľ nedošlo k uzatvoreniu licenčnej zmluvy, predmetom ktorej je Licencia skôr, dochádza k uzatvoreniu licenčnej zmluvy najneskôr v okamihu potvrdenia zmluvných a Licenčných podmienok pri inštalácii Produktu.
  • Akákoľvek reprodukcia alebo ďalšia distribúcia Softvéru, ktorá je v rozpore s Licenčnými podmienkami alebo príslušnými právnymi predpismi, je výslovne zakázaná pod hrozbou možného trestného stíhania a vyvodenia zodpovednosti za tým spôsobenú škodu. Akékoľvek porušenie uvedených obmedzení (vrátane akéhokoľvek pokusu uskutočniť niektorú z uvedených činností) predstavuje závažný zásah do práv a oprávnených záujmov Software.Pro a.s. ako aj prvého nositeľa autorských práv k Softvéru.
  • Práva Odberateľa získané na základe Licencie automaticky zanikajú bez toho, aby to bola Software.Pro a.s. alebo prvý nositeľ autorských práv k Softvéru povinný Odberateľovi oznámiť v prípade, ak tento nedodrží Licenčné podmienky. Ihneď po skončení platnosti Licencie je Odberateľ povinný prestať Softvér používať.
  • Odberateľ je oprávnený používať Softvér len v rámci rozsahu udelenej Licencie, v súlade s jeho účelovým určením, len pre jeho vlastné interné potreby.
  • Odberateľ nie je oprávnený:
   • používať Produkt iným, ako výslovne v Zmluve, VOP a Licenčných podmienkach, dovoleným spôsobom,
   • modifikovať Produkt či akokoľvek doňho zasahovať okrem spôsobov, ktoré umožňujú Licenčné podmienky,
   • odstrániť, pozmeniť alebo zničiť vlastnícke, značkové alebo autorské označenia alebo oznamy umiestnené na alebo obsiahnuté v Produkte a k nemu pridružených materiáloch,
   • upravovať, prekladať, analyzovať, spätne prekladať alebo disasemblovať Produkt alebo akúkoľvek jeho časť, či inak sa pokúsiť o získanie zdrojového kódu Produktu alebo jeho časti,
   • vytvárať rovnaké alebo odvodené počítačové programy podľa Produktu, či už priamo, alebo nepriamo.
 1. OBJEDNÁVKA, ZMLUVA

  • Návrhom za uzavretie Zmluvy je zaslanie objednávky Odberateľom SpoločnostiSoftware.Pro a.s. (ďalej len „Objednávka“). Objednávateľ akceptuje objednávky:
   • zaslané emailom na emailovú adresu Software.Pro a.s.,
   • zaslané prostredníctvom objednávkového formulára zverejneného na webovom sídle Software.Pro a.s.: https://softwarepro.sk/eshop/, v prípade registrovaných užívateľov,
   • zaslané v listinnej forme do sídla Software.Pro a.s..
  • Objednávka musí byť urobená v písomnej podobe (v elektronickej alebo listinnej forme). Objednávka musí obsahovať riadnu identifikáciu Odberateľa v rozsahu: obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo, IČ DPH, emailová adresa, špecifikáciu a množstvo objednaného Produktu, miesto a dátum vyhotovenia Objednávky; ak sa bude Produkt fyzicky doručovať, tak miesto určenia (dodania) Produktu. Pre každé miesto dodania je Odberateľ povinný zadávať samostatnú Objednávku.
  • Na objednávku zaslanú Odberateľom Spoločnosti Software.Pro a.s. iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v bode 3.1. VOP (napríklad, telefonicky, faxom) sa neprihliada, ak sa strany v osobitných prípadoch nedohodnú inak.
  • Nezrozumiteľná, nejasná, neúplná, zmätočná, zjavne fiktívna Objednávka sa na účely týchto VOP nepovažuje za Objednávku a Spoločnosť Software.Pro a.s. na ňu neprihliada.
  • Odoslaním Objednávky Odberateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania Objednávky.
  • Software.Pro a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek dočasne alebo trvalo zastaviť predaj určitého druhu Produktu. Odberateľovi z tohto dôvodu nevznikne nárok na náhradu škody.
  • Software.Pro a.s. je oprávnená určiť minimálny možný odber určitého druhu Produktu (napr. v cenníku). Odberateľ súhlasí s tým, aby mu v prípade, že vo svojej Objednávke uvedie menšie množstvo Produktu, ako je určený minimálny možný odber, Software.Pro a.s. dodala také množstvo Produktu, ktoré zodpovedá výške minimálneho možného odberu.
  • Zmluva sa považuje za uzavretú potvrdením Objednávky Odberateľa Spoločnosťou Software.Pro a.s.. O potvrdení Objednávky informuje Software.Pro a.s. Odberateľa potvrdzujúcim e-mailom na e-mailovú adresu Odberateľa uvedenú v Objednávke.
 1. CENY A CENNÍK PRODUKTU

  • Cena za Produkt bude určená podľa aktuálneho cenníka Software.Pro a.s. platného v deň doručenia Objednávky Odberateľa. Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH v EUR, ak nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
  • Software.Pro a.s. si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať ceny Produktu uvedené v cenníku, pričom sa zaväzuje včas informovať Odberateľa o týchto úpravách, a to najneskôr pri doručení Objednávky Odberateľa na dodávku Produktu dotknutého touto zmenou.
  • Software.Pro a.s. si vyhradzuje právo určiť na špeciálnu reklamnú a časovo obmedzenú predajnú akciu iné ceny ako tie, ktoré sú uvedené v cenníku. Okrem týchto reklamných akcií môže tiež Software.Pro a.s. poskytnúť Odberateľovi množstevné a iné zľavy.
  • Ak bude Objednávka obsahovať ceny Produktu odlišné od cien uvedených v cenníku platnom v deň doručenia Objednávky, bude pre Software.Pro a.s. a Odberateľa záväzná výhradne cena uvedená v cenníku.
  • Platný cenník nie je zoznamom Produktov dodávaných Software.Pro a.s.. nie je povinná dodať všetky druhy Produktu uvedené v platnom cenníku.
 1. PLATOBNÉ PODMIENKY A VÝHRADA VLASTNÍCTVA

  • Na základe Objednávky Produktu vystaví Software.Pro a.s. faktúru na kúpnu cenu Produktu, obsahujúcu dátum splatnosti a číslo bankového účtu, na ktorý má byť kúpna cena uhradená.
  • Software.Pro a.s. posiela faktúry v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú Odberateľom alebo v listinnej podobe na adresu určenú Odberateľom, prípadne do jeho sídla, spôsob dodania faktúry závisí od spôsobu dodania Produktu vzhľadom na jeho povahu. Software.Pro a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie faktúry Odberateľovi z dôvodov na strane Odberateľa alebo v dôsledku zmeny jeho adresy neoznámenej Spoločnosti Software.Pro a.s. a Odberateľ sa v takýchto prípadoch nemôže akokoľvek dovolávať nedoručenia faktúry.
  • Odberateľ je povinný uhradiť cenu za Produkt v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Ak nie je lehota splatnosti uvedená na faktúre, je táto splatná do 14 dní po jej vystavení. Fakturovaná kúpna cena za Produkt je uhradená dňom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Spoločnosti Software.Pro a.s. uvedený na faktúre.
  • Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za Produkt zostáva tento Produkt vo výlučnom vlastníctve Software.Pro a.s…
  • Odberateľ je v prípade omeškania s úhradou ktorejkoľvek faktúry vystavenej Software.Pro a.s. povinný uhradiť Spoločnosti Software.Pro a.s. zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Software.Pro a.s. je v takom prípade zároveň oprávnená odstúpiť od Zmluvy a odobrať späť nezaplatený Produkt na náklady Odberateľa. Za účelom odobratia nezaplateného Produktu je Odberateľ povinný poskytnúť Spoločnosti Software.Pro a.s. plnú súčinnosť.
 1. PREVZATIE PRODUKTU, DODACIE PODMIENKY

  • V prípade, ak je Softvér zachytený na hmotnom nosiči, má Odberateľ možnosť prevziať Produkt osobne na mieste určenia podľa dohody s Software.Pro a.s. alebo nechať si Produkt doručiť na ním určené miesto určenia.
  • Dopravu a náklady na dopravu Produktu na miesto určenia zaisťuje a znáša Software.Pro a.s., ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.
  • Odberateľ je povinný prevziať Produkt ihneď po jeho doručení na miesto určenia v Objednávke. Ak omeškanie Odberateľa s prevzatím Produktu spôsobí oneskorenie prepravcu, bude toto vyúčtované ako dodatočná služba. Odberateľ je povinný prevziať len taký Produkt, ktorý je mu určený, ktorý nie je zreteľne poškodený alebo narušený, a ktorý zodpovedá priloženému dodaciemu listu čo sa týka druhu a množstva Produktu. Odberateľ je povinný sa pri prevzatí Produktu ubezpečiť, že mu je dodaný všetok Produkt uvedený na dodacom liste a že tento Produkt netrpí žiadnymi vadami. Prevzatie Produktu potvrdí Odberateľ svojim podpisom na dodacom liste.
  • V prípade, ak je Softvér zachytený na nehmotnom nosiči, Software.Pro a.s. zašle Produkt Odberateľovi v elektronickej podobe na emailovú adresu Odberateľa uvedenú v Objednávke; Produkt sa v tomto prípade považuje za doručený Odberateľovi odoslaním emailu zo strany Software.Pro a.s. Odberateľovi.
  • Ak Odberateľ bezdôvodne odmietne prevziať Produkt, bude povinný zaplatiť Spoločnosti Software.Pro a.s. zmluvnú pokutu vo výške 5 % z kúpnej ceny (bez DPH) neprevzatého Produktu a uhradiť v plnej výške náklady na dopravu tohto Produktu.
  • Ak Odberateľ neprevezme Produkt z dôvodu na jeho strane, je Odberateľ povinný znášať náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania Produktu z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane Odberateľa.
  • Ak z dôvodov na strane Odberateľa je nutné Produkt doručiť opakovane Odberateľovi, je Odberateľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením Produktu.
  • Miesto určenia Produktu sa musí nachádzať na území Európskej únie.
  • Software.Pro a.s. sa zaväzuje odoslať Produkt v primeranej lehote. Riadne objednaný Produkt je spravidla doručený do miesta určenia do piatich (5) pracovných dní od prijatia Objednávky. Táto lehota je len orientačná, nie záväzná. O dĺžke konkrétnej dodacej lehoty informuje Odberateľa príslušný obchodný zástupca Software.Pro a.s. na požiadanie Odberateľa.
  • Nedodržanie vyššie uvedenej dodacej lehoty zo strany Software.Pro a.s. nezakladá právo Odberateľa na odstúpenie od Zmluvy ani právo na náhradu akejkoľvek škody.
  • Software.Pro a.s. nie je povinná Produkt dodať a nie je povinná nahradiť prípadnú škodu tým spôsobenú Odberateľovi, ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. Za tieto okolnosti sa, okrem iného, považujú najmä vojna, občianska vojna, sabotáž, konfiškácie, embargo, vyvlastnenie, živelné pohromy, napr. zemetrasenie, požiar, blesk, epidémia, karanténa, bojkot, výbuch, zničenie strojov alebo zariadení, prerušenie alebo pozastavenie dodávok alebo porušenie povinnosti dodávateľov alebo subdodávateľov Spoločnosti Software.Pro a.s., sťažené možnosti zásobovania, štrajk (vrátane štrajku dopravcov) alebo výluka.
  • V prípade Objednávky na veľké množstvo Produktu si Spoločnosť Software.Pro a.s. vyhradzuje právo odmietnuť dodať časť alebo celú Objednávku alebo dodať len také množstvo, ktoré bude mať k dispozícii ku dňu doručenia Objednávky.
  • Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou predchádzajúcich faktúr vystavených Spoločnosťou Software.Pro a.s., za Produkt, je Software.Pro a.s. oprávnená pozastaviť dodávky akéhokoľvek novo objednaného Produktu, a to až do úplného zaplatenia všetkých dlžných čiastok.
 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  • Software.Pro a.s. je zodpovedná za to, že Produkt v čase jeho dodania nemá tvrdené vlastnosti len v prípade, ak tento jeho nedostatok bráni jeho použitiu na účel, na ktorý je Produkt obvykle určený (napríklad v prípade dodania staršej verzie Softvéru, ktorá ešte nedisponuje deklarovanou funkcionalitou potrebnou na dosiahnutie účelu zamýšľaného jej používaním).
  • Právo Odberateľa z vady uvedenej v predchádzajúcom bode zanikne, ak Odberateľ neuplatnil vadu Produktu bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bol Produkt dodaný.
  • Na Produkt sa s výnimkou záruk (garancií) výslovne uvedených v Licenčných podmienkach, Zmluve a týchto VOP neposkytuje žiadna ďalšia záruka.
  • Akékoľvek nároky z vád Produktu je možné uplatniť len písomne na adrese sídla Spoločnosti Software.Pro a.s..
  • Ak sa vyskytla odstrániteľná vada aj po oprave opakovane (tretia oznámenie o vadách pre rovnakú vadu alebo štvrté pre odlišné vady) alebo má Produkt väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže Odberateľ uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu Produktu.
  • V prípade neuplatnenia nárokov z vád Produktu vyššie uvedeným spôsobom a vo vyššie uvedených lehotách práva Odberateľa z vád Produktu zaniknú.
  • Za vady sa nepovažujú prípady, keď došlo k:
   • poškodeniu Produktu jeho používaním v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi nezodpovedajú prostrediu, ktoré je v súlade s jeho účelovým určením,
   • poškodeniu Produktu nevhodným alebo neopatrným používaním, používaním v rozpore so všeobecnými zásadami bezpečného správania a manipulovania s predmetmi, preťažovaním, elektrickým prepätím, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, neodborným zásahom alebo zmenou parametrov alebo zanedbaním starostlivosti o Produkt,
   • poškodeniu Produktu prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
   • akejkoľvek chybe Produktu vzniknutej úpravou Produktu Odberateľom,
   • akejkoľvek chybe Produktu vzniknutej v dôsledku jeho použitia spoločne s inou vecou, ktorá nie je s Produktom kompatibilná alebo akokoľvek obmedzuje jeho funkčnosť,
   • vade na Softvéri alebo inom digitálnom obsahu, u ktorého Odberateľ nie je schopný doložiť svoje právo k legálnemu užívaniu.
  • Spoločnosť Software.Pro a.s. nezodpovedá za vady Produktu, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho uskladnenia, nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania Produktu Odberateľom v rozpore so Zmluvou alebo týmito VOP.
  • Software.Pro a.s. vyrozumie Odberateľa o uznaní či zamietnutí nárokov z vád Produktu a o spôsobe ich riešenia v lehote 30 pracovných dní. V prípade uznania nárokov Software.Pro a.s. podľa svojho uváženia Odberateľovi môže odstrániť vadu opravou Produktu, výmenou Produktu za bezchybný alebo poskytnutím zľavy z kúpnej ceny Produktu. Odberateľ je povinný poskytnúť Spoločnosti Software.Pro a.s. akúkoľvek potrebnú súčinnosť k vybaveniu uplatnených nárokov z vád Produktu a je povinný uhradiť Spoločnosti Software.Pro a.s. náklady spojené s vybavením neoprávnene uplatnených nárokov z vád Produktu. Za neoprávnene uplatnené nároky z vád Produktu sa považuje zamietnutie nárokov z vád Produktu zo strany Software.Pro a.s..
 1. PORUŠENIE VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A LIMITÁCIA ZODPOVEDNOSTI

  • V prípade akéhokoľvek porušenia Zmluvy alebo týchto VOP Odberateľom je Software.Pro a.s. oprávnená plnenie Zmluvy dočasne prerušiť alebo trvalo zastaviť.
  • Za podstatné porušenie týchto VOP Odberateľom sa považuje najmä porušenie povinnosti podľa článkov 2, 5, 6, 10, 11 a 13 týchto VOP.
  • Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa týchto VOP nie je nijako dotknuté právo Spoločnosti Software.Pro a.s. na náhradu škody v jej plnej výške.
  • Odberateľ vyhlasuje, že v prípade porušenia Zmluvy Spoločnosťou Software.Pro a.s. neočakáva, že by mu mohla vzniknúť škoda vyššia ako zaplatená kúpna cena za Produkt. Táto čiastka tak predstavuje najvyššiu predvídateľnú škodu, ktorá by mohla Odberateľovi teoreticky vzniknúť, a preto zodpovednosť Software.Pro a.s. vo vzťahu k akémukoľvek nároku Odberateľa vyplývajúcemu zo Zmluvy alebo z týchto VOP vrátane akýchkoľvek predpokladaných záruk je obmedzená do výšky zaplatenej kúpnej ceny za Produkt.
  • Software.Pro a.s. nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikne v dôsledku vyššej moci alebo nie je v primeranej miere predvídateľná.
  • Software.Pro a.s. nezodpovedá za pokuty alebo iné sankcie udelené orgánmi verejnej moci alebo tretími osobami, ktoré by boli Odberateľovi uložené v dôsledku alebo v súvislosti s používaním Produktu.
  • Software.Pro a.s. nezodpovedá za ušlý zisk, znížené výnosy, stratu údajov, za finančné straty alebo nepriame, mimoriadne, následné škody alebo škody nad rámec dojednaný v Zmluve.
 1. TRVANIE ZMLUVY

  • Zmluvu možno skončiť vzájomnou písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, v ktorej sa stanovia podmienky ukončenia Zmluvy, výpoveďou alebo písomným odstúpením od Zmluvy uskutočneným výlučne na základe ustanovení Zmluvy a týchto VOP alebo príslušných právnych predpisov.
  • Software.Pro a.s. má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy alebo akéhokoľvek porušenia Licenčných podmienok.
  • Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne a musí byť druhej zmluvnej strane doručené v súlade týmito VOP. Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným a Zmluva zaniká momentom doručenia odstúpenia niektorej zo zmluvných strán alebo dňom vymedzeným v odstúpení, pričom právo zmluvných strán na náhradu škody nie je odstúpením od Zmluvy dotknuté. Momentom účinnosti odstúpenia od Zmluvy zaniká aj licenčná zmluva.
  • Software.Pro a.s. je oprávnená Zmluvu vypovedať v prípade, že Odberateľ odmietne zmenu VOP alebo Licenčných podmienok. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane v súlade s týmito VOP.
  • Zánik účinnosti Zmluvy sa netýka platnosti a účinnosti tých jej ustanovení, pri ktorých z ich povahy alebo zo Zmluvy vyplýva, že majú ostať záväzné aj po zániku účinnosti Zmluvy.
 1. PREVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

  • Odberateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Software.Pro a.s. odplatne alebo bezodplatne previesť akékoľvek svoje pohľadávky alebo finančné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu.
  • Odberateľ nie je oprávnený započítať žiadnu svoju pohľadávku voči Spoločnosti Software.Pro a.s. voči kúpnej cene za Produkt, bez predchádzajúcej dohody so Spoločnosťou Software.Pro a.s.. Každé takéto započítanie bude považované za porušenie povinnosti Odberateľa zaplatiť kúpnu cenu za Produkt a bude oprávňovať Spoločnosť Software.Pro a.s. odstúpiť od Zmluvy a uplatniť si nároky vyplývajúce z takéhoto porušenia povinností Odberateľom.
  • Software.Pro a.s. je oprávnená započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam Odberateľa, a to aj v prípade, že tieto práva a povinnosti vznikli na základe jednej alebo viacerých zmlúv vzniknutých na základe príslušných Objednávok.
 1. POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI

  • Odberateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa Zmluvy, Produktu, Spoločnosti Software.Pro a.s. a jej činnosti, o ktorých sa dozvie v rámci spolupráce s Software.Pro a.s. alebo v súvislosti s ňou, najmä však neposkytnúť informácie tretej osobe o obchodnej a marketingovej stratégii, o organizácii práce, o spôsobe a metódach riadenia, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti alebo ktoré môžu spôsobiť Spoločnosti Software.Pro a.s. ujmu. V opačnom prípade sa vystavuje všetkým dôsledkom, ktoré s takýmto konaním spájajú príslušné právne predpisy.
 1. DORUČOVANIE

  • Písomnosti sa doručujú osobne, licencovaným kuriérom, faxom alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na adresy sídiel zmluvných strán uvedených v Objednávke, prípadne na iné korešpondenčné adresy písomne oznámené druhej zmluvnej strane. Všetky písomnosti okrem písomností, ktorých dôsledkom je zmena alebo ukončenie Zmluvy si môžu zmluvné strany doručovať aj na e-mailové adresy uvedené v príslušnej Objednávke.
  • Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Objednávky je možné medzi zmluvnými stranami doručovať aj elektronicky prostredníctvom e-mailu. V takom prípade nie je potrebné, aby príslušná Objednávka bola podpísaná zmluvnými stranami, ak odsúhlasenie jej obsahu nie je sporné.
  • Písomnosť zaslaná poštou doporučene sa považuje za doručenú dňom, keď ju adresát prijal alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak zmluvná strana svojím konaním alebo opomenutím zmarí doručenie písomnosti alebo písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, účinky doručenia v takom prípade nastávajú na tretí (3.) deň po odovzdaní zásielky na poštovú prepravu.
  • Písomnosť doručovaná písomne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručenú jej odovzdaním. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť.
  • Písomnosť doručovaná emailom sa považuje za doručenú jej odoslaním z emailovej adresy odosielateľa na emailovú adresu oznámenú druhou zmluvnou stranou.
  • V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom o zmene adresy; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.
 1. DôVERNÉ INFORMÁCIE

  • Zmluvné strany sa zaväzujú uchovať v tajnosti uzatvorenie Zmluvy, všetky skutočnosti, ktoré sa dozvedia v súvislosti so Zmluvou, nezneužiť informácie nadobudnuté v súvislosti so Zmluvou vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby, ktorých zneužitie by mohlo spôsobiť akúkoľvek ujmu, či už majetkovú alebo nemajetkovú ktorejkoľvek zo zmluvných strán a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by k takémuto zneužívaniu mohlo viesť.
  • Žiadna zo zmluvných strán nebude poskytovať tretím osobám žiadne informácie, ktoré sa jej stanú známymi pri rokovaniach o uzatvorení Zmluvy a taktiež akékoľvek informácie o know-how druhej zmluvnej strany s výnimkou informácií verejne známych.
  • Všetky informácie, ktoré sa zo Zmluvy alebo zo vzájomných rokovaní zmluvné strany dozvedia sú dôvernými informáciami, ktoré sú predmetom ochrany podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
  • Osobitne sa Odberateľ ohľadne každého Produktu zaväzuje zachovať mlčanlivosť o kúpnej cene za Produkt.
 1. PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že pre plnenie Zmluvy a vymáhanie záväzkov z nej je Software.Pro a.s. povinná spracovávať jeho osobné údaje, ako meno, priezvisko, kontaktné údaje a prípadné ďalšie údaje nevyhnutné za účelom plnenia Zmluvy.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  • Tieto VOP nahradzujú všetky predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky Software.Pro a.s..
  • V prípade akéhokoľvek sporu s treťou osobou alebo nároku tretej osoby vzniknutého v súvislosti s používaním Produktu sa Odberateľ zaväzuje bezodkladne informovať Software.Pro a.s. o takomto nároku či spore a poskytnúť mu všetku súčinnosť, ktorú si Software.Pro a.s. vyžiada. Odberateľ sa zaväzuje v prípade, že o to Software.Pro a.s. požiada, umožniť Software.Pro a.s. prevziať obranu pred takýmito nárokmi či spormi. Software.Pro a.s. tento postup zvolí na základe svojho výlučného uváženia. Odberateľ sa zaväzuje zdržať sa potvrdenia či uznania akéhokoľvek nároku tretej osoby týkajúceho sa Produktu bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Software.Pro a.s..
  • Odberateľ odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP zoznámil, rozumie im, plne ich berie na vedomie, je si vedomý skutočnosti, že sa nimi riadi zmluvný vzťah so Spoločnosťou Software.Pro a.s.. a nemá voči nim námietky, čím ich bezvýhradne akceptuje, súhlasí s nimi, a to v znení účinnom ku dňu doručenia Objednávky, čo vyjadruje záväzným potvrdením Objednávky.
  • Ustanovenia, dopĺňajúce a meniace tieto VOP, ktoré sú uvedené v potvrdenej Objednávke alebo v uzatvorenej Zmluve majú prednosť pred VOP.
  • Software.Pro a.s. je oprávnená jednostranne zmeniť tieto VOP vydaním nových VOP. Nové VOP možno vydať najmä z dôvodu legislatívnych zmien, zmeny marketingovej alebo obchodnej stratégie, zmeny vnútorných procesov a podobne. Nové znenie VOP bude zverejnené na internetovej stránke https://softwarepro.sk/vseobecne-obchodne-podmienky.
  • Zmluva ako aj všetky vzťahy medzi zmluvnými stranami z nej vyplývajúce a právne následky s nimi súvisiace, vrátane posudzovania ich platnosti, prípadne následkov ich neplatnosti sa riadia a budú vykladané výlučne v súlade s hmotným právom platným v Slovenskej republike bez ohľadu na kolízne odkazy právneho poriadku Slovenskej republiky na voľbu práva v prípade vzťahov s medzinárodným prvkom.
  • V prípade, že jednotlivé ustanovenia týchto VOP sú neplatné alebo sa stanú neplatnými, nie je tým platnosť ostatných ustanovení dotknutá. V tomto prípade sa dohodnú zmluvné strany na náhradnej úprave, ktorá zodpovedá sledovanému hospodárskemu účelu. To isté platí i pre prípadné medzery v úprave.
  • V prípade, ak medzi zmluvnými stranami vznikne spor, budú vyvíjať snahu vyriešiť tento spor zmluvnými rokovaniami.
  • Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy sú oprávnené a príslušné riešiť súdy Slovenskej republiky podľa platných procesných noriem obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných na území Slovenskej republiky.
  • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20.1.2021 s platnosťou na dobu neurčitú.


Všeobecné obchodné podmienky sú platné, posledná aktualizácia 20.1.2021