VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ďalej len „VOP“

 

1. Predávajúci (Softwarepro, s.r.o.) predáva rozmnoženinu počítačového programu kupujúcemu a prevádza na neho oprávnenie na použitie rozmnoženiny počítačového programu (licenciu) a kupujúci rozmnoženinu počítačového programu vrátane licencie od predávajúceho prijíma a zaväzuje sa za ňu zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

 

2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je prvým nadobúdateľom rozmnoženiny počítačového programu a neposkytuje kupujúcemu žiadne údaje o prvom či následných držiteľoch rozmnoženiny počítačového programu, pretože tieto údaje sú kryté obchodným tajomstvom.

 

3. Predávajúci prehlasuje a zaručuje kupujúcemu, (i) že urobil svoje rozmnoženiny počítačového programu (tie neodovzdávané kupujúcemu) nepoužiteľnými, a to vrátane všetkých prípadných záložných rozmnoženín či originálneho dátového nosiča, ak nebol tento odovzdaný kupujúcemu, (ii) že nositeľ autorských práv udelil prvému nadobúdateľovi rozmnoženiny počítačového programu právo užiť rozmnoženinu počítačového programu bez časového obmedzenia, (iii) že nositeľ autorských práv poskytol súhlas na použitie rozmnoženiny počítačového programu oproti úhrade odmeny, ktorá mu umožnila dosiahnutie odplaty zodpovedajúcej hospodárskej hodnote rozmnoženiny počítačového programu, a (iv) že pokiaľ prevádzaná rozmnoženina počítačového programu v súčasnom stave vykazuje opravy a aktualizácie oproti rozmnoženine počítačového programu, poskytnutej prvému nadobúdateľovi, potom tieto opravy a aktualizácie boli pokryté zmluvou medzi prvým nadobúdateľom a nositeľom autorských práv.

 

4. Kupujúci berie na vedomie, že podľa informácií získaných predávajúcim, v dobrej viere, právo nositeľa autorských práv k počítačovému programu na rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu bolo vyčerpané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

5. Kúpna cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej predávajúcim, pričom táto bude mať náležitosti daňového dokladu a jej splatnosť bude činiť štrnásť (14) dní od jej vystavenia. Faktúra bude kupujúcim uhradená bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený na faktúre. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania čiastky kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že buď: 1. kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote stanovenej vo faktúre vystavenej
podľa tohto článku VOP, alebo 2. kupujúci riadne neprevezme príslušnú rozmnoženinu počítačového programu; alebo 3. dodanie príslušnej rozmnoženiny počítačového programu sa stane objektívne nemožným.

 

6. Kupujúci berie na vedomie, že počítačové programy ponúkané predávajúcim na predaj sú chránené zákonom č. 185/2015 Z.z., Autorským zákonom, v znení neskorších predpisov, a že sú zabezpečené proti nedovolenému kopírovaniu a šíreniu. Kupujúci sa zaväzuje, že počítačové programy nebude mimo zákonom dovoleného rozsahu modifikovať, nezneužije ich a nebude ich poskytovať ďalej, šíriť ani realizovať také kroky, ktoré by mali za cieľ narušiť zákonnú ochranu poskytovanú počítačovým programom. Kupujúci je zodpovedný za škodu, ktorá takýmto správaním môže vzniknúť.

 

7. Kupujúci je povinný zoznámiť sa s rozsahom originálneho licenčného ujednania prvého nositeľa autorských práv k počítačovému programu a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti v tomto licenčnom dojednaní stanovené, a to v rozsahu práv, ktoré sú na kupujúceho prevedené.

 

8. Kupujúci potvrdzuje, že sú mu známe hlavné vlastnosti, údaje o funkčnosti, vrátane technických ochranných opatrení, a údaje o súčinnosti rozmnoženiny počítačového programu s hardvérom a iným softvérom.

 

9. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia slovenským právom, najmä zákonom č. 40/1964 Z.z., Občianskym zákonníkom. Všetky súvisiace spory budú rozhodované výlučne vecne a miestne príslušné súdy v Slovenskej republike.

 

10. S ohľadom na skutočnosť, že rozmnoženina počítačového programu je už použitou vecou, berie kupujúci na vedomie, že predávajúci neposkytuje na rozmnoženinu počítačového programu záruku za akosť (netýka sa aktivačného kľúča).

 

Všeobecné obchodné podmienky sú platné, posledná aktualizácia 1.1.2018