Softvérový audit

Softvérovým auditom sa rozumie softvérová inventúra, kde sa overuje, či je softvér využívaný v súlade s licenčnými podmienkami a či sú všetky licencie riadne nadobudnuté a platné. Spoločnosť Softwarepro garantuje zákazníkovi certifikovaných softvérových audítorov. Po overení jednotlivých licencií, sa v prípade zistenia nezrovnalostí, navrhne optimálne riešenie. Softvérový audit umožňuje aj vyhodnotenie efektivity využívania softvérov a ich následnú optimalizáciu. Aj vďaka softvérovému auditu sa môže predísť vysokým sankciám, ktoré vyplývajú z nedostatočného počtu licencií prislúchajúcich hardwaru, alebo využívania nelegálneho softvéru.

Ako prebieha softvérový audit?

Prvým krokom je definovanie subjektov a identifikácia zodpovedných osôb za jednotlivé subjekty. Následne sa musí vytvoriť zoznam zariadení na subjektoch pre validáciu kompletnosti zozbieraných dát. Na základe zoznamu prebieha samotný zber dát, ktorý sa následne vyhodnocuje. Výsledkom vyhodnotenia je vypracovanie predbežnej správy. Tá sa následne odkonzultuje so zákazníkom a zapracuje sa do správy spätná väzba. Celý proces auditovania je finalizovaný vypracovaním súhrnnej záverečnej správy, s prezentovaním výsledkov.

Definícia jednotlivých krokov licenčného auditu

Identifikácia subjektov

Licenčné zmluvy definujú licencované subjekty a ich zodpovednosti za dodržiavanie licenčných podmienok. V tomto kroku sa definujú všetky organizácie, ktorých sa otvorené licenčné zmluvy týkajú a určí sa, ktorých sa bude týkať audit. Zákazník zaistí zoznam a súčinnosť ľudí s administrátorskými oprávneniami pre vyžadované systémy.

Vytvorenie zoznamu zariadení na subjektoch pre validáciu kompletnosti zozbieraných dát

Kompletnosť rozsahu zozbieraných dát je nutné overiť, aby bolo zaručené, že sa údaje zozbierali zo všetkých existujúcich počítačov.

Zber dát zo zariadení

Zber dát prebieha z veľkej časti automatizovane, niekoľkými nástrojmi na auditovanie. Serverovú časť je potrebné doplniť o údaje od jednotlivých administrátorov. Pre kompletné získanie informácií o prostredí, treba zadefinovať zbierané dáta.

Vyhodnotenie

Základom pre vyhodnotenie sú dáta o inštaláciách zo skenovacieho softvéru. Tieto sú validované alternatívnymi zdrojmi dát. Pri vyhodnocovaní serverovej infraštruktúry, prebiehajú konzultácie s jednotlivými administrátormi.

Predbežná správa

V tomto kroku sa vytvárajú predbežné hodnotiace správy pre jednotlivé organizácie. Všetky konštatované zistenia sú predmetom následného vyjadrenia dotknutých organizácií – spätnej väzby.

Zapracovanie spätnej väzby

Spätná väzba organizácií sa zapracuje a záverečné zistenia a odporúčania zohľadňujú pripomienky dotknutých subjektov.

Finálna súhrnná záverečná správa s prezentáciou výsledkov

Záverečná správa popisuje výsledky analýzy, poskytuje odporúčania pre mitigáciu (zmiernenie) nálezov a optimalizáciu portfólia softvérových produktov.

Úspora

Softvérový audit neznamená len  službu na báze hĺbkového softvérového auditu, ale aj poradenstvo pre znásobenie úspory pre rôzne modely licencovania, resp. kombinácie typov licenčných produktov (napr. kombinácia predplatné a trvalá licencia).

V rámci softvérového auditu ponúkame možnosti, ktoré môžu spoločnostiam ušetriť náklady pri inovácii a optimalizácii softvérového vybavenia až o 70 %.

Takto ušetrené finančné prostriedky je možné využiť pri nákupe softvérových licencií, aj ako použitých, ktoré oproti novým, nepoužitým licenciám, prinášajú výrazné zníženie nákladov a od nových licencií sa z hľadiska technického, bezpečnostného ani obsahového nijak nelíšia. To znamená, že zákazník nemusí pri inovácii nakupovať len nové, drahé softvérové licencie, ale môže za výhodných podmienok nakúpiť rovnaké verzie, ako použité a tým výrazne znížiť investície do softvérového vybavenia, prípadne takéto použité licencie kombinovať s licenciami novými alebo predplatným (Office 365 alebo Azure). Takáto úspora sa môže ďalej znásobiť odpredajom starších, už nepotrebných softvérových licencií, ktoré spoločnosť Softwarepro odkúpi a zníži tak finančné nároky na prechod do Cloudu. Touto formou dokáže Vaša spoločnosť ušetriť už spomínaných 70 % investícií pri inovácii softvérového vybavenia.

Kontaktujte nás

Sme Vám radi k dispozícii pre všetky otázky a podnety. Osobne a kompetentne.

    alebo nám zavolajte na číslo: +421 322 856 300