Informačné memorandum

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.    Na účely tohto dokumentu:

a)       „Webová stránka“ je webová stránka www.softwarepro.sk;

b)      „Prevádzkovateľ“ je spoločnosť SWP, s.r.o., sídlo: Grösslingová 50, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 879 385;

c)       „Partner“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom formulára prístupného na Webovej stránke alebo iným spôsobom, sama alebo prostredníctvom inej osoby, kontaktovala Prevádzkovateľa za účelom zistenia informácii o tovaroch a službách poskytovaných resp. dodávaných Prevádzkovateľom a/alebo za účelom uzatvorenia zmluvy, predmetom ktorej by bola dodávka tovaru a služieb z ponuky Prevádzkovateľa Partnerovi, najmä softwarových licencii;

d)      „Dotknutá osoba“ je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje boli prostredníctvom formulára prístupného na Webovej stránke alebo iným spôsobom poskytnuté Prevádzkovateľovi ňou samou alebo prostredníctvom inej osoby, Dotknutá osoba je teda najmä fyzická osoba, ktorá je Partnerom a/alebo ktorá koná v mne Partnera.

2.    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré mu boli poskytnuté prostredníctvom príslušného formulára na Webovej stránke a/alebo ktoré mu boli poskytnuté iným spôsobom, a to v rozsahu, v akom mu boli tieto poskytnuté (zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje Dotknutej osoby), najviac v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, zamestnávateľ, e-mailová adresa, telefónne číslo.

3.    Účelmi spracúvania osobných údajov sú

3.1      obchodné účely v súvislosti s prezentovaním ponuky tovarov a služieb Prevádzkovateľa a v súvislosti s plnením zmluvy a/alebo zmenou a/alebo zrušením zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Partnerom, najmä

a)    poskytovanie informácii o tovaroch a službách z ponuky Prevádzkovateľa,

b)    identifikácia Partnera ako zmluvného partnera resp. potenciálneho zmluvného partnera Prevádzkovateľa a identifikácia Dotknutých osôb, ktoré sú oprávnené v mene Partnera konať,

c)    doručovanie zásielok a/alebo objednaného tovaru/služieb,

d)    realizácia predzmluvných vzťahov a zmluvných vzťahov

(spracúvanie osobných údajov podľa tohto ods. 3.1 písm. a) – d) možno vykonávať aj bez súhlasu Dotknutej osoby; právnym základom je skutočnosť, že znalosť osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie zmluvy resp. na rokovania predchádzajúce uzatvoreniu zmluvy a v prípade, že osoba koná v mene Partnera tiež článok 88 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a  § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov; znalosť osobných údajov Dotknutej osoby, ktorá vstupuje alebo rokuje o vstupe do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom je zároveň oprávneným záujmom Prevádzkovateľa v zmysle článku 13 ods. 1 písm. d) v súvislosti s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a je nevy nevyhnutnou požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Partnerom).

e)    marketingové účely – najmä zasielanie newsletterov a informácii o Prevádzkovateľovi, jeho aktivitách a/alebo jeho ponuke tovarov a služieb Dotknutej osobe

(spracúvanie osobných údajov podľa tohto ods. 3 písm. e) sa vykonáva iba na základe súhlasu Dotknutej osoby).

4.    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje poskytnuté na obchodné účely

a)       v prípade, ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o dodávke tovaru a/alebo služieb medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou po dobu rokovaní o možnosti uzatvorenia zmluvy a/alebo počas inej vzájomnej komunikácie a maximálne po dobu troch rokov po skončení tejto doby,

b)      v prípade, ak došlo k uzatvoreniu zmluvy o dodávke tovaru a/alebo služieb medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy a na uplatňovanie nárokov zo zmluvných vzťahov (t.j. po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Po uplynutí dôb spracúvania osobných údajov podľa tohto odseku 4 Prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje

5.    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje poskytnuté na marketingové účely po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.

6.    Príjemcami osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré Objednávateľ poskytol Prevádzkovateľovi, sú nasledovní príjemcovia resp. nasledovné kategórie príjemcov:

–      osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe osobitnej zmluvy s Prevádzkovateľov, pričom označenie týchto osôb je vždy Dotknutej osobe oznámené pred ich zapojením do dodania tovaru/služieb/realizácie platieb,

–      osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, najmä spoločnosť poskytujúca hosting domény www.softwarepro.sk a príslušný server, na ktorom je uložený obsah domény, t.j. spoločnosť WebHouse, s. r. o., sídlo: Paulínska 20 917 01 Trnava, IČO: 36743852

–      osoby poskytujúce Prevádzkovateľovi účtovné služby, ak je to nevyhnutné v súvislosti s ich poskytovaním,

–      osoby poskytujúce Prevádzkovateľovi právne služby, ak je to nevyhnutné v súvislosti s ich poskytovaním,

–      prevádzkovatelia služieb uvedených v ods. 8, ktorých úplná identifikácia je uvedená v príslušnom odkaze.

7.    Prevádzkovateľ neprenáša a nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

8.    Osobitne v súvislosti so súbormi cookies Prevádzkovateľ informuje, že tieto sú spracovávané na účely a z dôvodov podľa ods. 3 písm. a) až e), pričom tieto môžu byť za účelom poskytnutia čo najrelevantnejšieho obsahu a vyhodnocovania štatistických informácií pre interné účely Prevádzkovateľa a účely marketingových oznámení, poskytované tretím stranám v súvislosti s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa. Externí poskytovatelia služieb dostupných na týchto adresách sú opatrení dátovým paktom, cookie, a môžu umiestniť IP adresy a ďalšie dáta do počítačov používateľov a obsah grafickej reklamy pre ne:

CIEĽNÁZOVINFORMÁCIE O SPRACOVANÍ ÚDAJOV
Zobrazenie videíYoutubehttp://www.google.com/intl/sk/policies/
Marketingové aktivityFacebookhttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Marketingové aktivityLinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
Marketingové aktivity a Analytické meranieGoogle AdWordshttp://www.google.com/intl/sk/policies/
Analytické meranieGoogle Analyticshttp://www.google.com/intl/sk/policies/

9.    Dotknutá osoba má na základe písomnej požiadavky alebo elektronicky zaslanej požiadavky právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to informácie o

a)       účele spracúvania osobných údajov,

b)      kategórii a rozsahu spracúvaných osobných údajov,

c)       identifikácii príjemcov alebo o kategóriách príjemcov, ktorým boli, sú alebo budú osobné údaje poskytnuté

d)      dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e)       zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

f)       existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

10. Dotknutá osoba ďalej

a)       má právo odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov, ak sú jej osobné údaje spracúvané na základe jej súhlasu s ich spracúvaním (odvolať súhlas možno akýmkoľvek úkonom Dotknutej osoby adresovaným Prevádzkovateľovi, z ktorého je zrejmý úmysel Dotknutej osoby tento súhlas odvolať),

b)      má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a právo namietať spracúvanie osobných údajov,

c)       má právo na prenosnosť osobných údajov,

d)      má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak neexistuje zákonný dôvod na ich spracúvanie,

e)       má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil a/alebo doplnil nesprávne a/alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

f)       právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, t.j. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

11. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Dotknutej osobe informáciu, ktoré jej osobné údaje spracúva, a to spôsobom podľa jej požiadavky; Nesmie to však byť v rozpore s právnymi predpismi.

12. Právo získať osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

13. Informácie podľa odsekov 9 – 11 je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv Dotknutej osoby povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Túto povinnosť je Prevádzkovateľ povinný uskutočniť do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia požiadavky.

14. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak Dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak

a)       osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b)      dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,

c)       dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

d)      osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e)       je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f)       sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

15. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a)       Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)      spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c)       Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d)      Objednávateľ namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutá osoba.

16. Dotknutú osobu, spracúvanie údajov ktorej sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

17.  Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 16, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

18. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi.

19. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

20. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

21. Dotknutá osoba má právo, aby jej Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

22. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára a zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom formulára Objednávateľ potvrdzuje, že je oboznámený s týmito podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

23. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní Prevádzkovateľ na svojich internetových stránkach.

24. V prípade akejkoľvek komunikácie týkajúcej sa osobných údajov možno Prevádzkovateľa kontaktovať prostredníctvom:

–           e-mailovej adresy: gdpr@softwarepro.sk

–          telefónneho čísla: +421 911 616 300

–          písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa uvedeného vyššie.

SWP, s.r.o.