Informačné memorandum

K SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

V tomto informačnom memorande Vám chceme poskytnúť dôležité a podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov na účely vzájomnej komunikácie s našou spoločnosťou, distribúcie informácií o našich ponukách a na účely k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť Vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch spoločnosti Softwarepro s.r.o. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie, a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať Vám iba relevantné ponuky produktov, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú Vašim potrebám.

 

Vzhľadom na to, že k 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od Vás získali súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

 

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac transparentné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu, zavolajte nám na číslo +421 911 616 300, použite našu e-mailovú adresu: gdpr@softwarepro.eu alebo nám napíšte na korešpondenčnú adresu spoločnosti:

Softwarepro s.r.o.

Jesenského 12

911 01 Trenčín

 

IFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Kto je správca Vašich osobných údajov?
 2. Aké Vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
 6. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?
 7. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?
 8. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 9. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 

 1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Za účelom splnenia objednávky a na účely vzájomnej komunikácie medzi Vami a našou spoločnosťou a distribúcie informácií o našich ponukách, je správcom Vašich osobných údajov spoločnosť Softwarepro s.r.o., sídlom na ulici Jesenského 12, 911 01 Trenčín.

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa na našu spoločnosť môžete obrátiť na korešpondenčnej adrese Softwarepro s.r.o., Jesenského 12, 911 01 Trenčín.

Taktiež môžete kontaktovať zodpovednú osobu v tejto spoločnosti (DPO), ktorá dohliada na riadne spracúvanie Vašich osobných údajov, a to na adrese:

Softwarepro s.r.o., Denisa Hégerová, Jesenského 12, 911 01 Trenčín, na e-mailovej adrese gdpr@softwarepro.eu alebo na telefónnom čísle +421 911 616 300.

 

 1. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na účely vzájomnej komunikácie s našou spoločnosťou a distribúcie informácií o našich ponukách spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov, ktorá by bola pre Vás najefektívnejšia.

 • Základné identifikačné údaje – meno, sídlo, adresa, IČO (v prípade podnikania), telefónne číslo, emailová adresa.
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Sociodemografické údaje – štatistické údaje týkajúceho sa HW a SW Vašej spoločnosti. Informácie o využití produktov MS, Adobe a iných, aké produkty z ponúkaného portfólia aktuálne používate, aké produkty ste u nás zakúpili v minulosti, informácie o aké produkty máte záujem, poprípade kedy najbližšie budete nami ponúkané produkty potrebovať. Na základe týchto údajov Vám vieme odporučiť tie produkty, ktoré Vám budú najviac vyhovovať a pomocou ktorých môžete čo najefektívnejšie dopytovaný produkt zakúpiť.
 • Informácie z telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami, napríklad pomocou e-mailu, SMS správ.
 • Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa.

 

 1. Z AKÝCH ZDROJOV POCHÁDZAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate na našej stránke a v kontaktnom formulári. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra, registra dlžníkov, profesijných registrov a databáz ako aj napr. OR SR, FinStat, Bisnode Albertina, atď.

 

 1. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas pre spracovanie osobných údajov ste poskytli dobrovoľne za účelom splnenia objednávky, účely vzájomnej komunikácie s našou spoločnosťou a distribúcie informácií o ponukách predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

 

 1. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa Vám snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a neobťažovať Vás hromadnými všeobecnými ponukami. Z tohto dôvodu Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu profilujeme. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže Vás a Vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty.

 

 1. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na dobu potrebnú pre naplnenie účelu, pre ktorý sa osobné údaje spracovávajú podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 78 ods. 8; na obdobie trvania zmluvného vzťahu prípadne do momentu, keď Váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom našej spoločnosti, Váš súhlas bude v platnosti od udelenia, do momentu jeho odvolania alebo na dobu potrebnú pre naplnenie účelu.

Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

 1. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim, účely vzájomnej komunikácie s našou spoločnosťou a distribúcie informácií o našich ponukách predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod.

Výnimkou sú situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania pošte, kuriérovi, poskytnutie údajov banke a externej účtovnej spoločnosti) a správca alebo administrátor webovej stránky.
Ďalšou výnimkou sú súbory cookie, ktoré spracovávame z vyššie uvedených dôvodov a tieto môžu byť za účelom poskytnutia čo najrelevantnejšieho obsahu, vyhodnocovania štatistických informácií pre naše interné účely a účely marketingových oznámení, poskytované tretím stranám v súvislosti s poskytovaním našich služieb Vám. Externý poskytovatelia služieb dostupných na týchto adresách sú opatrený malým dátovým paktom, cookie, môžu umiestniť IP adresy, ďalšie dáta do počítačov používateľov a obsah grafickej reklamy pre ne:

 

CIEĽNÁZOVINFORMÁCIE O SPRACOVANÍ ÚDAJOV
Zobrazenie videíYoutubehttp://www.google.com/intl/sk/policies/
Marketingové aktivityFacebookhttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Marketingové aktivityLinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
Marketingové aktivity a Analytické meranieGoogle AdWordshttp://www.google.com/intl/sk/policies/
Analytické meranieGoogle Analyticshttp://www.google.com/intl/sk/policies/

 

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Softwarepro dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Informácie zahŕňajú hlavne:

 • Identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom.

 • Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 • Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu.

 • Spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu sídla spoločnosti? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý).

 • V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať.

Právo na obmedzenie spracovania.

 • Ak si želáte, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov.

 • Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie.

 • Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.
 • Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

 • S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk, Telefonické konzultácie: +421 /2/ 3231 3220, utorok od 8:00 do 12:00.

 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

 • Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti Softwarepro, a to telefonicky na linke +421 911 616 300, poslaním e-mailu na adresu gdpr@softwarepro.eu alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti (korešpondenčnú adresu) Softwarepro s.r.o., Jesenského 12, 911 01 Trenčín.
 • Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti Softwarepro?

 • Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

 

 1. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov od našej spoločnosti? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme Vás vedeli identifikovať.
 • Komu odvolanie podávate. Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje.
 • Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe, alebo elektronickej podobe (emailom: naskenovaná, alebo nafotená podoba vlastnoručne podpísaného listu), prípadne, e-mailom opatreným overeným digitálnym podpisom alebo inými prvkami, podľa ktorých bude zjavné, že sa naozaj jedná o Vás, a to preto, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. Pokiaľ ste nám udelili súhlas pre zasielanie marketingových oznamov formou newslettera, prostrdníctvom tzv. double opt-in na našom webe, odhlásenie zo zasielania týchto newsletterov nájdete v spodnej časti každého e-mailu.

Písomným vyhlásením podaným v sídle spoločnosti: Softwarepro s.r.o., Jesenského 12, 911 01 Trenčín.